Home » Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden Assistant On Top


Artikel 1 Algemeen

 1. Onder opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan Assistants On Top te Rotterdam, evenals door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voor zover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf.

 2. Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon, en natuurlijke persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer niet.

 4. Assistants On Top is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op Overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door opdrachtnemer aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen die door opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening.

 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot het (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

 3. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande aanbiedingen.

 4. Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplichten opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna in lid 2 gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever daartegen binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd.

 2. Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 3. Wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en nadere (mondelinge) afspraken of toezeggingen door opdrachtnemer gedaan, zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zelf zijn bevestigd; daarbij doet opdrachtnemer tevens opgave van de eventuele verhoging of verlaging van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en/of honorarium, waartoe zodanige wijziging aanleiding geeft.

 

Artikel 4 Zekerheid

 1. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer - voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van diens financiële verplichtingen uit de overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de overige contractverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de prestatie c.q. levering niet aan te vangen c.q. op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door opdrachtgever zal zijn gesteld.

 

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert, met dien verstande dat hij de opdracht zorgvuldig en volledig dient uit te voeren. Opdrachtnemer houdt zich daarbij aan de gedragsregels, opgenomen onder artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, zo dit naar zijn oordeel gewenst c.q. noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), waarvan de kosten aan opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgaven zullen worden doorberekend. Zo mogelijk en/of nodig zullen partijen hierover overleg plegen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

 1. Indien partijen in hun overeenkomst dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht termijnen overeenkomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen steeds indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van zodanig termijnen zal nimmer kunnen worden aangemerkt als een tekortkoming zijdens opdrachtnemer in de nakoming van diens verplichtingen, en geeft derhalve opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe vermogensschade, die voortvloeit uit het tekortschieten in de nakoming door opdrachtnemer dan wel bij haar in dienst zijnde werknemers dan wel door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot hoogstens een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

 3. Opdrachtnemer is voor geen andere schade dan de hiervoor in het tweede lid bedoelde aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens.

 

Artikel 7 Tarieven en kosten

 1. De tarieven van opdrachtnemer en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

 2. Reistijd wordt tegen het voor de adviseur geldende uurtarief in rekening gebracht.

 3. In geval er cursusmaterialen verstrekt worden, zullen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd desgewenst een redelijk voorschot op het honorarium voor nog te verrichten werkzaamheden en/of nog te maken kosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd de aanvraag van de werkzaamheden c.q. de levering op te schorten totdat het in rekening gebrachte voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

 5. Indien de opdracht bestaat uit een project, kan opdrachtnemer de overeengekomen prijs als volgt factureren: 50% bij aanvang, de overige kosten steeds na afronden deelactiviteit.

 6. De opdracht is in financieel opzicht afgesloten op het moment dat opdrachtgever de eindafrekening heeft goedgekeurd. Opdrachtgever wordt geacht de eindafrekening te hebben goedgekeurd, indien hij binnen dertig dagen na verzending daarvan geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Na die termijn ingekomen bezwaren tegen de eindafrekening kunnen niet meer leiden tot wijzigingen.

 7. Assistants On Top kan de tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en andere kostenstijgingen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van Assistants On Top aan Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever is verplicht de gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden in Nederlands valuta (Euro’s) zonder kortingen of verrekeningen.

 2. Indien binnen de betalingstermijn geen betaling plaatsvindt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag, dat opdrachtgever in verzuim is, is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De hiervoor bedoelde rente wordt gecumuleerd per jaar.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Alle door opdrachtnemer ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (onverminderd de verschuldigdheid van te liquideren proceskosten), zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,=. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Gegevens van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer komen.

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en verplicht zich jegens opdrachtnemer tot vrijwaring terzake.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Assistants On Top zich de rechten en bevoegdheden voor die Assistants On Top toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Assistants On Top verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Assistants On Top worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Assistants On Top behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze voort te zetten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Waaronder tevens begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtnemer.

 3. Indien er zich aan de zijde van opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet die gedurende een maand heeft voortgeduurd, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor het niet nagekomen gedeelte te ontbinden.

 4. Niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming door opdrachtnemer tengevolge van overmacht in de zin van dit artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever deswege geleden kosten, schaden en interessen.

 

Artikel 12 Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst, bestaande uit een project, eindigt door voltooiing van het project.

 2. De overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt, kan door ieder van partijen worden beëindigd door opzegging. Opzegging van zodanige overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 3. Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door Opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.

 4. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd of bestaat uit een bepaald project, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij er sprake is van dringende omstandigheden, waardoor van opdrachtnemer of opdrachtgever in redelijkheid niet meer gevergd kan worden de overeenkomst nog langer te laten voortduren.

 5. Ieder van partijen is te allen tijden bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard;
- surséance van betaling aanvraagt;
- de bedrijfsvoering staakt.
In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst c.q. de uitleg van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen, met uitzondering van de geschillen die tot de absolute competentie van de Kantonrechter behoren, in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 14 Gedragsregels

Opdrachtnemer hanteert de navolgende gedragsregels.

 

 1. Opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van zijn beroep kan schaden.

 1. Opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden, waarvan hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

 1. Opdrachtnemer zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten, indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.

 1. Opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te zijner kennis gekomen vertrouwelijke informatie.

 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen opdrachtgever en hem.

 1. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat als zodanig te garanderen.

 1. Indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs werkzaam zijn, dan zal opdrachtnemer zich zodanig opstellen dat het belang van opdrachtgever centraal blijft staan.

 1. Opdrachtnemer zal aan personen in dienst van opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor functies bij het bureau van opdrachtnemer of bij een van zijn andere opdrachtgevers doen.

 1. Opdrachtnemer garandeert haar neutraliteit en onafhankelijkheid.

 

Assistants On Top, 1 mei 2012